Cài đặt wamp server

1. Giới thiệu wamp server

Web Server là một đối tượng chuyên cung cấp các dịch vụ hay phục vụ các yêu cầu về web cho các đối tượng khác khi các đối tượng đó có nhu cầu về web.

Ví dụ:

Khi trình duyệt phía người dùng yêu cầu truy cập một trang web (giả sử là: http://khonggiankythuat.com) thì lời yêu cầu này sẽ được gửi đến web server thông qua internet. Sau đó Web server sẽ tiến hành đi tìm trang web này, và sẽ hồi đáp lại về phía trình duyệt của người dùng để hiển thị trang web này lên.

Theo mô hình trên để có thể hồi đáp lại yêu cầu người dùng trang web có chứa php, mysql thì chúng ta cần phải cài đặt các ứng dụng như:

  • - Web server
  • - Php
  • - MySql

Để có thể dễ dàng thao tác trực quan trên hệ quản trị MySql thì chúng ta cần cài thêm phần mềm phpmyadmin. Phần mềm này sẽ giúp chúng ta quản trị cơ sở dữ liệu MySql một các hiệu quả và rất trực quan.

Bên cạnh đó, để tạo ra trang web thì chúng ta có thể sử dụng các trình hỗ trợ thiết kế web như:

Tóm lại: Khi cài đặt wamp server chúng ta sẽ có đầy đủ các ứng dụng cần thiết

  • - Apache
  • - Php
  • - MySql
  • - Phpmyadmin
2. Cài đặt Wamp Server

Bước 1: Chúng ta nhấn vào Tải wamp server về

Bước 2: Chúng ta nhấn double click vào tập tin cài đặt.

Bước 3: Chúng ta nhấn Next

Bước 4: Chúng ta nhấn chọn “I accept the agreement” để chập nhận điều khoản bản quyền.

Bước 5: Chúng ta chọn thư mục để cài đặt.

Bước 6: Chúng ta nhấn Install để cài đặt.

Bước 7: Chúng ta chọn trình duyệt măc định (không nên thay đổi).

Bước 8: Chọn cài đặt homepage.

Bước 9: Nhập thông số để xử lý email (không nên thay đổi).

Bước 10: Chúng ta nhấn “Finish” để hoàn tất.

3. Kiểm thử wamp server

Bước 1: Mở thực thi phần mềm wamp server đã cài đặt.

Bước 2: Tạo trang web index.php trong thư mục C:\wamp64\www với nội dung như sau:

Bước 3: Mở trình duyệt và gõ vào thanh địa chỉ http://localhost/index.php. Kết quả sẽ là

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!