1. Giới thiệu

Cookie thường được dùng để lưu trữ các tùy chọn riêng của trang web cho từng người dùng, nó là một file nhỏ được server chỉ định lưu trữ trên máy tính của người dùng và Php có thể truy xuất tới được. Để sử dụng được Cookie thì trình duyệt phải hỗ trợ chức năng này.

Cookie sẽ không bị mất khi chúng ta đóng ứng dụng, nó phụ thuộc vào thời gian sống mà chúng ta thiết lập cho nó.

2. Khai báo cookie

Cú pháp:

 <?php 
 setcookie($name, $value, $expire, $path, $domain).
 ?>

Ý nghĩa:

 • - $name: là tên của cookie.
 • - $value: giá trị của cookie.
 • - $expire: thời gian sống của cookie.
 • - $path : đường dẫn lưu trữ cookie.
 • - $domain: tên của domain.

Ví dụ:

 <?php 
 //tạo cookie tồn tại 10p
 //có hiệu lực toàn domain
 //neu /page/ chỉ có hiệu lực trong page.
 setcookie('username', 'tranvinhxuyen', time() + 600, '/');
 ?>
3. Sử dụng cookie

Để sử dụng biến cookie mà chúng ta đã lưu trữ trước đó trong php, chúng ta hoàn toàn có thể gọi giá trị mà các biến cookies đã lưu.

Cú pháp:

 <?php 
 $giatri=$_COOKIE[‘tên_biến’];
 ?>

Chú ý:

 • - $giatri: là tên biến được gán giá trị trả về.
 • - $_COOKIE: là biến hệ thống.
 • - tên_biến: là tên biến cookie.

Ví dụ:

 <?php 
 if (isset($_COOKIE['username'])){
  echo $_COOKIE['username'];
 }
 ?>
4. Hủy cookie

Sao khi chúng ta đã tạo được cookie, chúng ta có thể hủy bỏ cookie để giải phóng bộ nhớ. Để xóa Cookie chúng ta chỉ việc thiết lập thời gian sống của nó sang quá trị âm nhiều hơn hoặc bằng giá trị sống lúc bạn thiết lập.

Cú pháp:

 <?php 
 setcookie(“tên_biến”, “", time() - thờigian );
 ?>

Chú ý:

 • - setcookie: là tên hàm.
 • - tên_biến: là tên biến.
 • - time(): hàm sẽ trả về số giây tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970 đến thời điểm hiện tại.

Ví dụ:

 <?php 
 //chúng ta hủy biến cookie đã tạo trên
 setcookie('username','', time() - 601, '/');

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
 • Phần mềm hỗ trợ: Không có
 • Sách tham khảo: Không có
 • Video hướng dẫn: Không có
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!