1. Giới thiệu

Trong quá trình xây dựng một website động thì việc kết nối và thao tác lên một cơ sở dữ liệu nào đó, là công việc không thể thiếu.

Để có thể tương tác từ ứng dụng web với một cơ cở dữ liệu thông thường chúng ta sẽ kết hợp ngôn ngữ php và mysql mọi việc trở nên rất nhẹ nhàng và đơn giản.

2. Đặc tả

Giả sử chúng ta có một cơ sở dữ liệu để quản lý sinh viên có tên là qlsv, với lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu như sau:

3. Tạo kết nối

PHP làm việc được với hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Oracle, MS SQL Server, … nhưng thông dụng nhất vẫn là MySQL. MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở bao gồm phiên bản miễn phí và phiên bản thương mại.

Để có thể thao tác được với một cơ sở dữ liệu nào đó do mysql server quản lý, công việc đầu tiên chúng ta cần làm là kết nối đến cơ sở dữ liệu ấy.

Cú pháp:

 <?php 
 $conn = mysqli_connect (server, user, password);
 ?>

Ý nghĩa:

 • - $server: là tên của server.
 • - $user: tên người dùng.
 • - $password: mật khẩu người dùng.

Ví dụ:

 <?php 
 $conn = mysqli_connect ('localhost', 'root', '123');
 if (!$conn) {
  die('Không thể kết nối: ' . mysqli_error($conn));
  exit();
 }
 echo 'Kết nối thành công'; 
 ?>
4. Chọn cơ sở dữ liệu

Khi đã kết nối đến với hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql thì việc cần làm kế tiếp là phải kết nối đến cơ sở dữ liệu mà chúng ta cần thao tác đến.

Cú pháp:

 <?php 
 mysqli_select_db( ketnoi, csdl)
 ?>

Ý nghĩa:

 • - $ketnoi: mối kết nối đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
 • - $csdl: tên cơ sở dữ liệu cần kết nối.

Cú pháp:

 <?php 
 if (!mysqli_select_db($conn,"qlsv")){
  die('Không thể kết nối với csdl: ' . mysqli_error($conn));
  exit();
 }
 echo 'Kết nối thành công';
?>
5. Thao tác lên dữ liệu

Khi kết nối đến cơ sở dữ liệu thì thông thường chúng ta có nhu cầu: truy vấn thông tin, thêm thông tin, xóa thông tin, sửa thông tin,... Vì thế khi thao tác lên cơ sở dữ liệu chúng ta cũng sẽ thường xuyên thực hiện các thao tác này.

Cú pháp:

 <?php 
 mysqli_query( ketnoi, lenh_sql);
 ?>

Ý nghĩa:

 • - ketnoi: kết nối đến với cơ sở dữ liệu.
 • - lenh_sql: câu lệnh truy vấn.

Cú pháp:

 <?php 
 $sql="select * from sinhvien order by masv";
 $kq = mysqli_query( $conn, $sql); 
 if (!$kq){
  die ('Câu truy vấn bị sai');
 }
 else{
  echo "Ổn rồi bạn!";
 }
?>
6. Đóng kết nối

Sau khi khai thác cơ sở dữ liệu xong, chúng ta cần được đóng kết nối đã mở để đảm bảo cho các kết nối sau này, cũng như để cho trang web chúng ta được thực thi nhanh hơn.

Cú pháp:

 <?php 
 //Thực hiện khai thác dữ liệu
 //...
 msqli_close(ketnoi);
 ?>

Ý nghĩa:

 • - $ketnoi: mối kết nối đến với cơ sở dữ liệu.
 • - $mysqli_close: tên hàm.

Ví dụ:

 <?php
 $conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '123', 'qlsv');
 if (!$conn) {
  die('Không thể kết nối: ' . mysqli_error($conn));
  exit();
 }
 //Thực hiện công việc của chúng ta ở đây
 ...
 mysqli_close();
?>

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
 • Phần mềm hỗ trợ: Không có
 • Sách tham khảo: Không có
 • Video hướng dẫn: Không có
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!