1. Truy vấn dữ liệu

Trong quá trình xây dựng một website động thì việc truy vấn một mẫu tin trong một cơ sở dữ liệu nào đó, là công việc không thể thiếu, chính vì thế chúng ta cần nắm vững các bước để thực hiện tốt thao tác này.

2. Qui trình

Để thực hiện thao tác truy vấn dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu nào đó chúng ta cần phải thực hiện theo các bước cơ bản như sau:

 • - Bước 1: Kết nối đến mysql.
 • - Bước 2: Chọn cơ sở dữ liệu.
 • - Bước 3: Truy vấn dữ liệu.
 • - Bước 4: Đóng kết nối.

3. Truy vấn mẫu tin
3.1. Đặc tả

Giả sử chúng ta có một cơ sở dữ liệu để quản lý sinh viên có tên là qlsv, với lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu như sau:

Chúng ta cần thực hiện truy vấn toàn bộ dữ liệu trong bảng sinh viên.

 • - Tên cơ sở dữ liệu: qlsv.
 • - Tên bảng: sinhvien.
 • - Câu lệnh sql: select * from sinhvien

3.2. Truy vấn bảng sinh viên
 <?php
 $conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '123', 'qlsv');
 if (!$conn) {
  die('Không thể kết nối: ' . mysqli_error($conn));
  exit();
 }
 $sql = "select * from sinhvien";
 $kq = mysqli_query( $conn, $sql); 
 if (!$kq){
  die ('Câu truy vấn bị sai');
 }
 else{
  //In ra số dòng có trong bảng
  echo mysqli_num_rows($kq);
 }
 mysqli_close($conn);
?>

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
 • Phần mềm hỗ trợ: Không có
 • Sách tham khảo: Không có
 • Video hướng dẫn: Không có
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!