1. Mảng trong php

Cũng như bao ngôn ngữ lập trình khác. Php cũng tồn tại một loại dữ liệu được gọi là mảng. Cụ thể hơn Mảng là 1 biến danh sách. Nghĩa là, một biến vốn chứa nhiều phần tử được tạo bởi các số hoặc chuỗi. Nó cho phép chúng ta lưu trữ, sắp xếp thứ tự và truy cập nhiều giá trị với một tên.

Cần chú ý vị trí của phần tử đầu tiên trong mảng luôn bắt đầu với vị trí là 0. Phải phân biệt rõ ràng vị trí của phần tử trong mảng và giá trị của phần tử trong mảng.

2. Khai báo mảng
2.1. Dạng 1

Cú pháp:

	$tên_mảng = array();

Ý nghĩa: không biết giá trị và số phần tử trong mảng.

Ví dụ:

<?php 
 $mang=array();
?>
2.2. Dạng 2

Cú pháp:

	$tên_mảng = array();

Ý nghĩa: biết số phần tử trong mảng.

Ví dụ:

<?php 
 $mang=array(10);
?>
2.3. Dạng 3

Cú pháp:

 $tênmảng=array(khóa_1=>giátrị_1,
 khóa_2=>giátrị_2, …);

Ý nghĩa: biết giá trị của các phần tử trong mảng.

Ví dụ:

<?php 
 $mang_1=array(1,2,3,7,8);
 $mang_2=array('mận','xoài');
 $mang_3=array(1=>'ổi', 
 2=>'xoài',
 3=>'mận');
 $mang_4=array('user1'=>2,
 'user2'=>2,
 'user3'=>4);
?>
3. Truy xuất mảng

Trong lập trình có rất nhiều tình huống chúng ta cần phải sử dụng mảng để lưu trữ dữ liệu. Vì thế thao tác truy xuất mảng là hết sức cần thiết.

Cú pháp:

 $giá_trị = $tên_mảng[khóa];

<?php 
 $x=$mang_1[3];
 $y=$mang_4['user1'];
?>
4. Một số hàm phổ biến
 • - count
 • - min
 • - max
 • - in_array
 • - array_reverse
 • - sort
 • - rsort
 • - asort
 • - ksort
 • - usort
5. Thao tác trên mảng
5.1. Duyệt mảng

Một thao tác chúng ta thường xuyên sử dụng trong thao tác với mảng đó là duyệt mảng, đây là một thao tác mà hầu hết trong các chức năng khác đều yêu cầu.

Cú pháp:

 for (khởi_tạo; điều_kiện; bước_nhảy)
 {
  //khối lệnh
 }

<?php 
 $A=array(5,4,6,7);
 $tich=1;
 for ($i = 0; $i < count($A); $i++){
 $tich = $tich * $A[$i];			
 }
 echo "Tích của các phần tử là: $tich";
?>
5.2. Sắp xếp mảng

Một thao tác chúng ta thường xuyên sử dụng trong thao tác với mảng đó là sắp xếp mảng, đây là một thao tác mà hầu hết trong các chức năng khác đều yêu cầu.

<?php 
 //Sắp xếp giảm dần
 $A=array(5,4,6,7);
 for ($i = 0; $i < count($A); $i++){
 for ($j = $i; $j < count($A); $j++){
  if($A[$i]<$A[$j]){
   $tam=$A[$i];
   $A[$i]=$A[$j];
   $A[$j]=$tam;
  }
 }
 }
?>

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
 • Phần mềm hỗ trợ: Không có
 • Sách tham khảo: Không có
 • Video hướng dẫn: Không có
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!