1. Giới thiệu

PHP là một ngôn ngữ thường được sử dụng để mở rộng cho trang web chúng ta nhằm giúp trang web có hoạt động linh hoạt. Với đặc điểm tương đối nhỏ gọn, thân thiện,dẽ sử dụng nên php đã được áp dụng và phát triển trong nhiều lĩnh vực nổi bậc là trong kinh doanh.

2. Một số qui định
2.1. Khai báo mã lệnh php

Để chèn mã lệnh php vào trong trang web chúng ta sẽ bắt đầu bằng cặp mã lệnh <?php ... ?>

Ví dụ

<?php 
 echo 'Nội dung mã lệnh cần chèn!'; 
?>
2.2. Ghi chú
2.2.1. Ghi chú 1 dòng

Để chèn chèn ghi chú trên một dòng vào trong vùng mã lệnh php, chúng ta sẽ sử dụng // hoặc #

Ví dụ

<?php 
 //Ghi chú trên 1 dòng
 #Ghi chú trên 1 dòng
?>
2.2.2. Ghi chú nhiều dòng

Để chèn chèn ghi chú trên nhiều dòng vào trong vùng mã lệnh php, chúng ta sẽ sử dụng /* ... */

Ví dụ

<?php 
 /*
  Dòng thứ 1 ghi chú
  Dòng thứ 2 ghi chú
  ... 
  Dòng thứ n
 */
?>
2.3. Câu lệnh

Các câu lệnh phải được ngăn cách với nhau bằng dấu ";"

Ví dụ

<?php 
 echo '1';
 echo 'một';
?>
3. Khai báo biến
3.1. Cú pháp

$tên_biến = giá_trị;

3.2. Đặc điểm

Khi sử dụng biến chúng ta cần nhớ các đặc điểm sau:

 • - Không cần khai báo kiểu dữ liệu.
 • - Biến tự động được khởi tạo ở lần đầu tiên gán giá trị cho biến.

Tên biến:

 • - Có thể bao gồm các Ký tự (A..Z, a..z), Ký số (0..9), _, $.
 • - Khôngđược bắt dầu bằng ký số (0..9).
 • - Phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ:

- $intTuoi;
- $strSql='select * from sinhvien';
- $bPhai=1;
4. Kiểu dữ liệu
4.1. Các kiểu dữ liệu
 • - Kiểu số nguyên (int)
 • - Kiểu luận lý (boolean)
 • - Kiểu số thực (float, double)
 • - Kiểu mảng (array)
 • - Kiểu đối tượng (object)
4.2. Chuyển kiểu dữ liệu

Cách 1 (tự động chuyển đổi)

Ví dụ

<?php 
 $bien = "100" + 15;
 $intTuoi = (int)$bien;
 $bien = 39 . " Steps";
?>

Cách 2: (kiểu)$tên_biến

Ví dụ

<?php 
 $bien = "18";
 $intTuoi = (int)$bien;
?>

Cách 3: settype($var, “kiểu”)

Ví dụ

<?php 
 $bien = "18";
 settype($bien,"int");
?>
4.3. Kiểm tra dữ liệu

Một số hàm phổ biến

 • - gettype
 • - is_integer
 • - is_double
 • - is_string
 • - is_array
 • - is_object
 • - isset
 • - unset
 • - empty

Ví dụ

$var = "test";
if (isset($var))
	echo "Biến đã tồn tại";
if (empty($var))
	echo "Biến đang rỗng";
5. Kiểu số

Php thường sử dụng hai dạng kiểu cơ bản: kiểu số nguyên (int) và kiểu số thực (float).

5.1. Một số hàm thông dụng
 • - abs
 • - ceil
 • - floor
 • - round
 • - pow
 • - decbin
 • - bindec
 • - dechex
 • - hexdec
 • - sqrt
 • - log
 • - log10
 • - srand(seed)
 • - rand
 • - rand(min, max)
5.2. Ví dụ
<?php 
 $time_start = microtime(true);
 //Sleep for a while
 usleep(100);
 $time_end = microtime(true);
 $time = $time_end - $time_start;
 echo "Did nothing in $time seconds!";
?>
<?php 
 // Tạo giá trị ngẫu nhiên từ 0 đến getmaxrand()
 echo rand();
 echo "
"; // Tạo giá trị ngẫu nhiên từ 1 đến 100 echo rand(1, 100); ?>
6. Kiểu chuỗi
6.1. Một số lưu ý

Dấu chấm "." dùng nối chuỗi

<?php 
 $ho="Trần";
 $ten="Vĩnh Xuyên";
 echo $ho ." " . $ten;
 //Kết quả: Trần Vĩnh Xuyên
?>

Phân biệt dấu nháy kép "" và đơn ''

<?php 
 $tam="Xuyên";
 echo 'Chào $tam';
 //Kết quả: Chào $tam
 echo "Chào $tam"; 
 //Kết quả: Chào Xuyên
?>
6.2. Một số hàm thông dụng
 • - printf
 • - str_pad
 • - strlen
 • - trim
 • - str_replace
 • - substr
 • - strtolower
 • - strtoupper
 • - strcasecmp
6.3. Ví dụ
<?php 
 $heso = 0.075; 
 printf('Hệ số $%.2f', $heso); 
 //Kết quả: Hệ số: $0.07

 $ma = '6520'; 
 printf("Mã số %05d", $ma);
 //Kết quả: Mã số 06520

 $min = -40; 
 $max = 40; 
 printf("Nhiệt độ %+d %+d °C.", $min, $max);
 //Kết quả: Nhiệt độ -40 +40 °C.
<?php 
 $input = "Xuyen";
 echo str_pad($input, 10, "*", STR_PAD_LEFT); 
 //Kết quả: *****Xuyen

 echo str_pad($input, 10, "_", STR_PAD_BOTH);  
 //Kết quả: __Xuyen___

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
 • Phần mềm hỗ trợ: Không có
 • Sách tham khảo: Không có
 • Video hướng dẫn: Không có
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!