1. Giới thiệu

Việc xử lý thư mục trong php rất quan trọng vì trong các ứng dụng thực tế ta hay cần tạo ra các thư mục để lưu trữ dữ liệu, để dễ dàng quản lý tài nguyên.

2. Tạo thư mục

Hàm mkdir dùng để tạo một thư mục, sau khi hàm này thực thi xong, nếu tạo thư mục thành công thì nó sẽ trả về giá trị true, ngược lại sẽ trả về giá trị false.

Cú pháp:

 <?php 
 mkdir(path, mode);
 ?>

Trong đó:

 • - $path: đường dẫn và tên thư mục tạo.
 • - $mode: quyền cho phép thao tác trên thư mục này.
 • - Trả về true: thành công.
 • - Trả về flase: và một lỗi là thất bại.

Ví dụ 1:

 <?php 
 $folder = mkdir("pictures", 0700);
 if (!$folder)
  echo "Tạo thư mục không thành công";
 else
  echo "Tạo thư mục thành công";
 ?>

Ví dụ 2:

 <?php 
 // Đường dẫn thư mục
 $dir = "testdir";
 // Kiểm tra thư mục đã tồn tại hay chưa
 if(!file_exists($dir)){
  // Tạo một thư mục mới
  if(mkdir($dir)){
  echo "Tạo thư mục thành công.";
  } else{
   echo "Lỗi: Không thể tạo thư mục.";
  }
 } else{
  echo "Lỗi: Thư mục đã tồn tại.";
 }
 ?>
3. Mở thư mục

Trong thực tế, chúng ta thường có nhu cầu mở một thư mục để thao tác lên thư mục ấy.

Chúng ta thường hay sử dụng hàm opendir để mở một directory handle, bên cạnh đó chúng ta thường sử dụng trong các lời gọi các hàm phụ closedir(), readdir(), và rewinddir() để hỗ trợ thao tác.

Cú pháp:

 <?php 
 resource opendir ( string $path [,
      resource $context] ); 
 ?>

Trong đó:

 • - opendir: tên hàm.
 • - $path: đường dẫn để mở thư mục.
 • - $context: không bắt buộc.

Ví dụ

 <?php 
 //mở thư mục hình ảnh
 $dir = opendir("imgfolder");
 
 //liệt kê các file và thư mục trong thư mục imgfolder
 while (($file = readdir($dir)) !== false)
 {
  echo "Tên file: " . $file . "<br/>";
 }
 closedir($dir);
 ?>
4. Đóng thư mục

Trong khi lập trình chúng ta phải luôn luôn nhớ cho mình quy chế open-closed nghĩa là mở thì phải đóng và trong thư mục cũng thế. Trong php chúng ta có thể dùng hàm fclose để đóng file.

Cú pháp:

 <?php 
 string closedir ( resource $handle );
 ?>

Trong đó:

 • - closedir: tên hàm.
 • - $handle: thư mục cần đóng.

Ví dụ

 <?php 
 //mở thư mục hình ảnh
 $dir = opendir("img");
 
 //liệt kê các file trong thư mục hình ảnh
 while (($file = readdir($dir)) !== false)
 {
  echo "Tên file: " . $file . "<br/>";
 }
 closedir($dir);
 ?>
5. Duyệt thư mục

Trong khi lập trình chúng ta thường có nhu cầu duyệt toàn bộ thư mục để lấy thông tin. Đây là một thao tác mẫu cơ bản để có thể duyệt thư mục.

Trên thực tế chúng ta để duyệt một thư mục nào đó chúng ta thường sử dụng hàm readdir để thực hiện.

Cú pháp:

 <?php 
 string readdir ( resource $handle );
 ?>

Trong đó:

 • - readdir: tên hàm.
 • - $handle: thư mục cần đọc.

Ví dụ

 <?php 
 //mở thư mục hình ảnh
 $dir = opendir("img");

 //liệt kê các file trong thư mục hình ảnh
 while (($file = readdir($dir)) !== false)
 {
  echo "Tên file: " . $file . "<br/>";
 }
 closedir($dir);
 ?>

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
 • Phần mềm hỗ trợ: Không có
 • Sách tham khảo: Không có
 • Video hướng dẫn: Không có
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!