1. Giới thiệu

Trong thiết kế web, chúng ta có thể sử dụng jquery để tạo các hiệu ứng cho các đối tượng. Các hiệu ứng động của jQuery sẽ làm cho trang web của chúng ta thêm phần sinh động. Jquery cho phép bạn ẩn hiện, trượt lên trượt xuống các thành phần của trang web. Bạn cũng có thể cho nó xảy ra cùng một lúc hoặc theo thứ tự định trước.

Chẳng hạn như một số hiệu ứng:

 • - Ẩn hay hiện đối tượng
 • - FaceIn, FaceOut đối tượng.
 • - SlideUp, SlideDown đối tượng.
 • - Các hoạt ảnh animation cho đối tượng.
 • - ...
2. Hiệu ứng ẩn hiện
2.1. Giới thiệu

Trong jquery đã hỗ trợ cho chúng ta các hiệu ứng giúp cho các đối tượng có thể ẩn, hiện một cách cực kỳ đơn giản.

2.2. Cú pháp
<script>
 $(selector).hide(speed,callback);

 $(selector).show(speed,callback);

 $(selector).toggle(speed,callback);
</script> 

Trong đó:

 • - selector: các bộ chọn.
 • - hide: ẩn đối tượng.
 • - show: hiện đối tượng.
 • - callback: hàm sẽ thực thi khi kết thúc ẩn hiện.

2.3. Áp dụng
 <button>Nhấn để xem</button>
 <p>Minh họa hoạt ảnh</p>
 <script>
 //mili giây
 $("button").click(function(){
  $("p").hide(1000);
 });

 // Ví dụ:
 $("button").click(function(){
  $("p").hide("slow");
 });

 // Ví dụ:
 $("button").click(function(){
  $("p").hide("fast");
 });

 // Ví dụ:
 $("button").click(function(){
  $("p").toggle();
 });
 </script>
 
3. Hiệu ứng fade
3.1. Giới thiệu

Trong jquery đã hỗ trợ cho chúng ta các hiệu ứng giúp cho các đối tượng có thể fade in hay out một cách cực kỳ đơn giản.

3.2. Cú pháp
<script>
 $(selector).fadeIn(speed,callback);

 $(selector).fadeOut(speed,callback);

 $(selector).fadeToggle(speed,callback);

 $(selector).fadeTo(speed,opacity,callback);
</script> 

Trong đó:

 • - selector: các bộ chọn.
 • - fadeIn: hiện dần đối tượng.
 • - fadeOut: ẩn dần đối tượng.
 • - fadeToggle: ẩn/hiện đối tượng.
 • - speed: tốc độ hiệu ứng.
 • - opacity: độ trong suốt, giá trị 0-1 .
 • - callback: hàm sẽ thực thi khi kết thúc fade.

3.3. Áp dụng
 <div id="div1" style="
 width:80px;
 height:80px;
 display:none;
 background-color:red;">
 </div><br>
 <div id="div2" style="
 width:80px;
 height:80px;
 display:none;
 background-color:green;">
 </div><br>
 <div id="div3" style="
 width:80px;
 height:80px;
 display:none;
 background-color:blue;">
 </div>

 <script>
 //mili giây
 $("button").click(function(){
  $("#div1").fadeIn();
  $("#div2").fadeIn("slow");
  $("#div3").fadeIn(3000);
 });

 // Ví dụ:
 $("button").click(function(){
  $("#div1").fadeOut();
  $("#div2").fadeOut("slow");
  $("#div3").fadeOut(3000);
 });

 // Ví dụ:
 $("button").click(function(){
  $("#div1").fadeToggle();
  $("#div2").fadeToggle("slow");
  $("#div3").fadeToggle(3000);
 });

 // Ví dụ:
 $("button").click(function(){
  $("#div1").fadeTo("slow", 0.15);
  $("#div2").fadeTo("slow", 0.4);
  $("#div3").fadeTo("slow", 0.7);
 });
</script>
4. Hiệu ứng slide
4.1. Giới thiệu

Trong jquery đã hỗ trợ cho chúng ta các hiệu ứng giúp cho các đối tượng có thể slide down hay in một cách cực kỳ đơn giản.

4.2. Cú pháp
<script>
 $(selector).slideDown(speed,callback);

 $(selector).slideUp(speed,callback);

 $(selector).slideToggle(speed,callback);
</script> 

Trong đó:

 • - selector: các bộ chọn.
 • - slideDown: hiện đối tượng.
 • - slideUp: ẩn đối tượng.
 • - speed: tốc độ hiệu ứng.
 • - callback: hàm sẽ thực thi khi kết thúc slide.

4.3. Áp dụng
<div id="flip">Mời nhấn vào</div>
<div id="panel">Xuyên chào bạn!</div>
<script>
 //Ví dụ:
 $("#flip").click(function(){
  $("#panel").slideDown();
 });

 // Ví dụ:
 $("#flip").click(function(){
  $("#panel").slideUp();
 });

 // Ví dụ:
 $("#flip").click(function(){
  $("#panel").slideToggle();
 });
</script>
5. Hiệu ứng hoạt ảnh
5.1. Giới thiệu

Trong jquery đã hỗ trợ cho chúng ta các hiệu ứng hoạt hình giúp cho các đối tượng có thể tạo hoạt hình một cách cực kỳ đơn giản.

5.2. Cú pháp
<script>
 $(selector).animate( {params}, speed, callback);
</script> 

Trong đó:

 • - selector: các bộ chọn.
 • - params: các tham số để thực hiện di chuyển đối tượng đến khi thỏa tham số này.
 • - speed: tốc độ hoạt hình: "slow", "fast", hay milliseconds.
 • - callback: hàm sẽ thực thi khi kết thúc hoạt hình.

5.3. Áp dụng
<button>Nhấn để xem</button>
<p>Minh họa hoạt ảnh</p>
<div> style="
 background:#98bf21;
 height:100px;
 width:100px;
 position:absolute;">
</div>
<script>
 //Ví dụ:
 $("button").click(function(){
  $("div").animate({
  left: '250px',
  opacity: '0.5',
  height: '150px',
  width: '150px'
  });
 }); 

 // Ví dụ:
 $("button").click(function(){
  $("div").animate({
  left: '250px',
  height: '+=150px',
  width: '+=150px'
  });
 }); 

 // Ví dụ:
 $("button").click(function(){
  $("div").animate({
  height: 'toggle'
  });
 }); 

 // Ví dụ:
 $("button").click(function(){
  var div = $("div");
  div.animate({height: '300px', opacity: '0.4'}, "slow");
  div.animate({width: '300px', opacity: '0.8'}, "slow");
  div.animate({height: '100px', opacity: '0.4'}, "slow");
  div.animate({width: '100px', opacity: '0.8'}, "slow");
 }); 

 // Ví dụ:
 $("button").click(function(){
  var div = $("div");
  div.animate({left: '100px'}, "slow");
  div.animate({fontSize: '3em'}, "slow");
 }); 
</script>
6. Hàm callback
6.1. Giới thiệu

Trong jquery đã hỗ trợ cho chúng ta hàm callback để hỗ trợ khi chúng cần thực thi khi hiệu ứng áp đặt đã kết thúc.

6.2. Cú pháp
<script>
 $(selector).funcName(speed,callback);
</script> 

Trong đó:

 • - selector: các bộ chọn.
 • - funcname: hàm thực thi.
 • - speed: tốc độ hoạt hình: "slow", "fast", hay milliseconds.
 • - callback: hàm sẽ thực thi khi kết thúc hiệu ứng.

6.3. Áp dụng
<button>Nhấn để xem</button>
<p>Minh họa hoạt ảnh</p>
<script>
 //có callback:
 $("button").click(function(){
  $("p").hide("slow", function(){
  alert("The paragraph is now hidden");
  });
 }); 

 // không callback:
 $("button").click(function(){
  $("p").hide(1000);
  alert("The paragraph is now hidden");
 });
</script>

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!