1. Giới thiệu

Trong thiết kế web, khi chúng ta cần thao tác lên các đối tượng trong html thì jquery đã cung cấp cho chúng ta một số hàm để thực hiện yêu cầu này.

2. Lấy hoặc gán dữ liệu
2.1. Giới thiệu

Để lấy hay gán dữ liệu cho các đối tượng trong html chúng ta có thể sử dụng một số hàm đã được cung cấp sẵn như:

 • - text(): gán hay lấy nội dung không bao gồm mã html của đối tượng.
 • - html(): gán hay lấy nội dung bao gồm mã lệnh html của đối tượng.
 • - val(): gán hay lấy giá trị của các đối tượng trong form.
 • - attr(): lấy giá trị thuộc tính của đối tượng.

2.2. Ứng dụng
2.2.1. Lấy dữ liệu
<h2>CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA</h2>
<p id="txt">Thầy <b>Xuyên</b> minh họa</p>
<p>Tên bạn: <input type="text" id="txtTen" value="xuyên"/></p>
<p>Trang web: <a href="http://abc.com" id="link">Đến trang web</a></p>

<button id="btnText">Hiển thị Text</button>
<button id="btnHtml">Hiển thị Html</button> 
<button id="btnTen">Hiển thị Giá trị</button>
<button id="btnLink">Hiển thị Thuộc tính</button>
<script>
 $(document).ready(function(){
 $("#btnText").click(function(){
  alert("Text là: " + $("#txt").text());
 });

 $("#btnHtml").click(function(){
  alert("HTML là: " + $("#txt").html());
 });

 $("#btnTen").click(function(){
  alert("Tên bạn là: " + $("#txtTen").val());
 });

 $("#btnLink").click(function(){
	alert($("#link").attr("href"));
 });
});
</script> 
2.2.2. Gán dữ liệu
<h2>CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA</h2>
<p id="txt1">Thầy <b>Xuyên</b> minh họa</p>
<p id="txt2">Thầy <b>Xuyên</b> minh họa</p>
<p>Tên bạn: <input type="text" id="txtTen" value="xuyên"/></p>

<button id="btnText">Gán Text</button>
<button id="btnHtml">Gán Html</button> 
<button id="btnTen">Gán Giá trị</button>
<script>
 $(document).ready(function(){
 $("#btnText").click(function(){
  $("#txt1").text("Text: Trần Vĩnh Xuyên!");
 });

 $("#btnHtml").click(function(){
  $("#txt2").html("Html: <b>Xuyên</b>");
 });

 $("#btnTen").click(function(){
  $("#txtTen").val("Trần Vĩnh Xuyên");
 });
});
</script> 
2.2.3. Sử dụng callback
<h2>CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA</h2>
<p id="txt">Thầy <b>Xuyên</b> minh họa</p>

<button id="btnText">Hàm Callback</button>
<script>
 $(document).ready(function(){
 $("#btnText").click(function(){
  $("#txt").text(function(){
	alert("Text: Trần Vĩnh Xuyên!");
  });
 });
 }); 
</script> 
3. Lấy hoặc gán định dạng css
3.1. Giới thiệu

Khi sử dụng jquery chúng ta có thể thao tác lên các định dạng css trong trang web. Bằng cách sử dụng một số hàm đã được cung cấp sẵn như:

 • - addClass(): thêm một hoặc nhiều định dạng css vào đối tượng.
 • - removeClass(): xóa một hoặc nhiều định dạng css của đối tượng.
 • - toggleClass(): thêm hay xóa (dạng toggle) một hoặc nhiều định dạng css của đối tượng.
 • - css(): gán hay lấy giá trị thuộc tính css của đối tượng.

3.2. Ứng dụng
<h1>MÔN HỌC THIẾT KẾ WEB</h1>
<h2>CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA</h2>
<p id="txt">Thầy <b>Xuyên</b> minh họa</p>
<div>Mời nhấn vào nút để xem kết quả.</div>
<button id="btnApdat">Áp đặt.</button>
<button id="btnHuy">Hủy đặt.</button>
<button id="btnToggle">Toggle cài đặt.</button>

<style>
.antuong {
 font-weight: bold;
 font-size: xx-large;
}
.mauchu {
 color: blue;
}
</style>

<script>
 $(document).ready(function(){
 $("#btnApdat").click(function(){
  $("h2, p").addClass("mauchu");
  $("div").addClass("antuong");
  $("h1").addClass("mauchu antuong");
 });
 $("#btnHuy").click(function(){
  $("h2, p").removeClass("mauchu");
 });
 $("#btnToggle").click(function(){
  $("h2, p").toggleClass("mauchu");
 });
 });
</script> 
4. Phương thức css
4.1. Giới thiệu

Là phương thức cho phép chúng ta lấy hay gán giá một hay nhiều thuộc tính định dạng cho các đối tượng trong web.

4.2. Cú pháp
</script>
 css("thuộc_tính");
</script>

Trong đó:

 • - css: tên phương thức.
 • - thuộc_tính: các thuộc tính định dạng.

4.3. Ứng dụng
<h2>CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA</h2>
<p 
 style= "background-color: #ff0000">
 Thầy Xuyên chào bạn</p>

 <button id="btnHien">Hiển thị thuộc tính</button>

<script>
 $(document).ready(function(){
 $("button").click(function(){
  alert($("p").css("background-color"));
  $("h2").css({
  "background-color": "yellow",
  "font-size": "200%"});
 });
});
</script> 

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!