1. Giới thiệu

HTML là chữ viết tắt của cụm từ hypertext makeup language. Nó là hàng loạt các đoạn mã chuẩn được quy ước để thiết kế Web và được hiển thị bởi một trình duyệt Web (Web Browser)

Hypertext là từ nói tắt của hypertext link. Là một từ hay một cụm từ mà khi ta click vào đó trình duyệt web sẽ đưa ta đến một trang khác hay một vị trí khác trong trang web.

Mark up mang ý nghĩa là đánh dấu qui định cách hiển thị, cách định dạng văn bản để trình duyệt hiểu và thông dịch được.

  • - <b>in đậm</b>: đánh dấu in đậm.
  • - <i>in nghiêng</i>: đánh dấu in nghiêng.
  • - ...

2. Một số lưu ý

Trong quá trình thiết kế website, chúng ta cần chú ý một số vấn đề, để tránh tình huống khi thiết kế xong website thì website sẽ không hoạt động.

  • - Phần mở rộng: .htm hay .html
  • - Phần mềm thiết kế: bất kỳ phần mềm nào tạo được file văn bản.
  • - Thực thi: phải sử dụng trình duyệt.

3. Cấu trúc cơ bản

Nhìn chung một trang web thông thường gồm có các phần:

  • - Phần <Html>: trang web sẽ mở đầu bằng cặp thẻ này.
  • - Phần <Head>: đây là phần chứa thông tin của trang web, những gì viết trong phần này sẽ không hiển thị trong trang web.
  • - Phần <Body>: đây là phần chứa nội dung của trang web những gì ta muốn thể hiển trên trang thì được viết trong cặp tag này.

4. Thẻ trong html
4.1. Giới thiệu

Trong Html đã tạo sẵn cho chúng ta một số thẻ nhằm giúp chúng ta có thể sử dụng để xây dựng website của chúng ta.

Thông thường một thẻ là một cặp, trong đó có 1 thẻ mở và 1 thẻ đóng được phân biệt nhau bằng dấu "/" nằm phía trước thẻ.

Ví dụ:

- <h1>Tiêu đề 1</h1>
- <b>Nội dung in đậm</b>
- <i>Nội dung in nghiêng</i>
4.2. Các loại thẻ
4.2.1. Thẻ kép

Thẻ kép là loại thẻ mà khi chúng ta muốn sử dụng nó để tạo một nội dung gì đó cho trang web thì chúng ta cần phải dùng đến cả thẻ mở lẫn thẻ đóng.

Ví dụ:

- <p>Nội dung đoạn văn bản</p>
- <i>Nội dung in nghiêng</i>
4.2.2. Thẻ đơn

Thẻ đơn là loại thẻ mà khi chúng ta muốn sử dụng nó để tạo một nội dung gì đó cho trang web thì chúng ta chỉ cần dùng mỗi thẻ mở, hay nói cách khác là không có thẻ đóng.

Ví dụ:

- <img src='hinh.jpg' />
- <br/>
4.2.3. Thẻ lồng nhau

Thẻ lồng nhau thực chất chỉ là một trong những kỹ thuật cơ bản khi viết mã HTML, các thẻ được lồng vào nhau để xây dựng nên những nội dung đa dạng hơn.

Tôi đặt thẻ <u> lồng bên trong thẻ <p> để xác định một cụm từ được gạch dưới chân, nó giúp cho nội dung của đoạn văn bản trở nên đa dạng hơn.

Ví dụ:

- <p>Thầy <u>Trần Vĩnh Xuyên </u> xin chào!</p>

Chúng ta cần chú ý khi sử dụng lồng thẻ thì cần phải tránh lỗi sai phổ biến đó là các thẻ lồng chéo. Khi ấy sẽ làm tạo mã lệnh sai về cú pháp. Nhưng trình duyệt sẽ không báo lỗi nhưng sẽ không hiển thị theo ý muốn của chúng ta.

- <p>Thầy <u>Trần Vĩnh Xuyên xin chào!</p> </u>
=>Trong tình huống này sự lồng thẻ lúc đầu theo thứ tự là <p>, rồi đến thẻ <u>. Nhưng khi kết thúc thì thẻ </p>, rồi mới đến thẻ </u>. Sự lồng chéo này gây ra lỗi.

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!