Học liệu

Stt Tên học liệu Cấp độ Link
1 Giáo trình Tin học Trung cấp Trung cấp Xem học liệu
2 Giáo trình Tin học Cao đẳng Cao đẳng Xem học liệu
3 Giáo trình Thiết kế web Trung cấp Trung cấp Xem học liệu
4 Giáo trình Thiết kế web Cao đẳng Cao đẳng Xem học liệu
5 Giáo trình Lập trình Php - Tiếng Việt-Bản 1 Cao đẳng Xem học liệu
6 Giáo trình Lập Trình Php - Tiếng Việt-Bản 2 Cao đẳng Xem học liệu
7 Giáo trình Lập trình Php - Tiếng Việt-Bản 3 Cao đẳng Xem học liệu
8 Giáo trình Lập trình Php - Tiếng Anh Đại học Xem học liệu
9 Giáo trình Tự học Power BI - ThS. Lâm Thanh Hùng Đại học Xem học liệu
10 Giáo trình tự học Lập trình C# - Tác giả: Lâm Thanh Hùng và Trần Vĩnh Xuyên Đại học Xem học liệu
11 Bộ cài đặt DevC++ Khác Xem học liệu
12 Tài liệu học tập C++ - Tác giả: Lê Phú Hiếu Khác Xem học liệu
13 Bộ cài đặt Sublime Text Khác Xem học liệu
14 Bộ cài đặt Microsoft Office 2016 Khác Xem học liệu
15 Bộ cài đặt Visual Studio Code Khác Xem học liệu
16 Bộ cài đặt Sql Server 2016 Khác Xem học liệu
17 Bộ cài đặt Sql Server 2008 Khác Xem học liệu
18 Bộ cài đặt WampServer Khác Xem học liệu
19 Bộ cài đặt Dreamweaver CS6 Khác Xem học liệu
20 Bộ cài đặt Dreamweaver 2021 Khác Xem học liệu
21 Bộ cài đặt Photoshop CS6 Khác Xem học liệu
22 Bộ cài đặt Photoshop 2021 Khác Xem học liệu
23 Bộ cài đặt 3DMax 2020 Khác Xem học liệu
24 Bài tập thực hành thiết kế web - Tốc độ thông tin Khác Xem học liệu
25 Bài tập thực hành thiết kế web - Hà Nội Sài Gòn Huế Khác Xem học liệu
26 Bài tập thực hành thiết kế web - Vacation Khác Xem học liệu
27 Bài tập thực hành thiết kế web - Mỹ Phẩm Khác Xem học liệu
28 Bài tập thực hành thiết kế web - Du lịch cây dừa Khác Xem học liệu
29 Bài tập thực hành thiết kế web - HomeBank Khác Xem học liệu
30 Bài tập thực hành thiết kế web - CauLacBoThamMy Khác Xem học liệu
31 Bài tập thực hành Tin học Cao đẳng Cao đẳng Xem học liệu
32 Thư viện Jquery Khác Xem học liệu
33 Thư viện Bootstrap Khác Xem học liệu
34 Bộ thư viện FontAwesome Khác Xem học liệu
35 Thư viện hình dùng cho slider Khác Xem học liệu
36 Bộ cài đặt UltraIso Khác Xem học liệu
37 Bộ cài đặt Visual Studio 2010 Ultimate Khác Xem học liệu
38 Bộ cài đặt Visual Studio 2015 Enterprise Khác Xem học liệu
39 Bộ cài đặt Visual Studio 2022-Community (Cài phải có Internet) Khác Xem học liệu
40 Bộ cài đặt Visual Studio 2019-Community (Cài phải có Internet) Khác Xem học liệu
41 Bộ cài đặt AutoCad 2022 Khác Xem học liệu
42 Bộ tập tin hình hỗ trợ lập trình - Trò chơi Lắc Bầu Cua Khác Xem học liệu
43 Bộ tập tin hình hỗ trợ lập trình - Các điều khiển cơ bản Khác Xem học liệu
44 Bộ tập tin icons lập trình Khác Xem học liệu
45 Bài làm mẫu Tiểu luận Cao đẳng Xem học liệu
46 Yêu cầu làm bài tiểu luận - Đại học Gia Định Đại học Xem học liệu
47 Bài làm mẫu Đồ án Cao đẳng Xem học liệu
48 Môn Văn Lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Văn Lớp 9 Khác Xem học liệu
49 Môn Toán Lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Toán Lớp 9 Khác Xem học liệu
50 Môn Lý Lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Lý Lớp 9 Khác Xem học liệu
51 Môn Hóa Lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Hóa Lớp 9 Khác Xem học liệu
52 Môn Anh Văn lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Anh Văn Lớp 9 Khác Xem học liệu
53 Lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Tổng Hợp Khác Xem học liệu
54 Môn Toán Lớp 10 - Tài Liệu Ôn Tập Toán Lớp 10 Khác Xem học liệu
55 Môn Lý Lớp 10 - Tài Liệu Ôn Tập Lý Lớp 10 Khác Xem học liệu
56 Môn Hóa Lớp 10 - Tài Liệu Ôn Tập Hóa Lớp 10 Khác Xem học liệu
57 Môn HDTN Lớp 10 - Tài Liệu Ôn Tập HDTN Lớp 10 Khác Xem học liệu
58 Phần mềm tạo và quét mã QR - Tác giả Trần Vĩnh Xuyên Khác Xem học liệu
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!