Tkw - Đối Tượng Trong Javascript Phần 2

1. Đối tượng navigator
1.1. Giới thiệu

Đối tượng này được sử dụng được các thông tin về trình duyệt như số phiên bản.

1.2. Thuộc tính
 • - appCodeName: trả về tên mã của trình duyệt.
 • - appName: xác định tên trình duyệt.
 • - appVersion: trả về phiên bản của trình duyệt.
 • - cookieEnabled: Kiểm tra xem trình duyệt có được bật cookie hay không.
 • - language: trả về phiên bản ngôn ngữ của trình duyệt.
 • - platform: trả về nền tảng của trình duyệt.
 • - javaEnabled: Kiểm tra xem trình duyệt có được bật javascritpt hay không.
 • 1.3. Ví dụ
  <script>
   navigator.appCodeName;
   navigator.appName;
   navigator.appVersion;
   navigator.cookieEnabled;
   navigator.language;
   navigator.platform;
   navigator.product;
   navigator.javaEnabled();
  </script>
  
  2. Đối tượng Date
  2.1. Giới thiệu

  Là đối tượng cung cấp nhiều phương thức để xử lý về thời gian và ngày tháng.

  2.2. Một số phương thức
  Phương thức Ý nghĩa
  getDate() Trả lại ngày trong tháng.
  getDay() Trả lại ngày trong tuần (0=chủ nhật,...6=thứ bảy).
  getMonth() Trả về tháng.
  getFullYear() Trả lại năm
  getHours() Trả lại giờ (0-23).
  getMinutes() Trả lại phút (0-59).
  getSeconds() Trả lại giây (0-59).
  getTime() Trả về số lượng các mili giây từ 00:00:00 ngày 1/1/1970.
  Date.parse( dateStr) Phân tích chuỗi dateStr và trả lại số lượng các mili giây tính từ 00:00:00 ngày 01/01/1970.
  setDay( dayinmonth) Đặt ngày trong tháng là dayinmonth.
  setMonth( month) Đặt tháng là month.
  setHours( hours) Đặt giờ là hours
  setMinutes( minutes) Đặt phút là minutes.
  setSeconds( seconds) Đặt giây là seconds.
  setTime( value) Đặt thời gian là value, trong đó value biểu diễn số lượng mili giây từ 00:00:00 ngày 01/01/1970.
  setFullYear(years) Thiết lập năm đầy đủ (YYYY). Chấp nhận 4 chữ số từ 1000 cho đến 9999.
  toGMTString() Trả lại chuỗi biểu diễn dateVar dưới dạng GMT.
  toLocaleString() Trả về chuỗi biểu diễn theo khu vực thời gian hiện thời.
  Date.UTC (year, month, day [,hours] [,minutes] [,seconds]) Trả về số lượng mili giây từ 00:00:00 01/01/1970 GMT.
  2.3. Ví dụ
  <script>
   //Khởi tạo ngày
   let ngay = new Date( "2015-04-26");
   
   let d = new Date();
   // Lấy các giá trị
   d.getDate();
   d.getDay();
   d.getFullYear();
   d.getHours();
   d.getMilliseconds();
   d.getMinutes();
   d.getMonth();
   d.getSeconds();
   d.getTime();
  
   //Thiết lập ngày giờ
   d.setDate(25);
   d.setFullYear(2020);
   d.setHours(4);
   d.setMilliseconds(1);
   d.setMinutes(2);
   d.setMonth(8);
   d.setSeconds(3);
  </script>
  
  3. Đối tượng Math
  3.1. Giới thiệu

  Là đối tượng chứa nhiều hằng số toán học, các hàm toán học, lượng giác phổ biến.

  3.2. Một số thuộc tính
  Thuộc tính Ý nghĩa
  E Hằng số Euler, khoảng 2,718.
  LN2 Logarit tự nhiên của 2, khoảng 0,693..
  LN10 Logarit tự nhiên của 10, khoảng 2,302.
  LOG2E Logarit cơ số 2 của e, khoảng 1,442.
  PI Giá trị của PI, khoảng 3,14159.
  SQRT2 Căn bậc 2 của 2, khoảng 1,414.
  3.3. Một số phương thức
  Phương thức Ý nghĩa
  abs() Trả lại giá trị tuyệt đối.
  acos() Trả lại giá trị arc cosine.
  asin() Trả lại giá trị arc sine.
  atan() Trả lại giá trị arc tan.
  ceil(biếnsố) Trả lại số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng biếnsố.
  floor(biếnsố) Trả lại số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng biếnsố.
  cos() Trả lại giá trị cosine.
  exp() Trả lại giá trị e mũ
  log() Trả lại logarit tự nhiên.
  max() Trả lại giá trị lớn nhất.
  min() Trả lại giá trị nhỏ nhất.
  pos() Trả lại giá trị base luỹ thừa exponent.
  random() Trả lại một số ngẫu nhiên giữa 0 và 1.
  round() Làm tròn tới số nguyên gần nhất.
  sin() Trả lại sin.
  sqrt() Trả lại căn bậc 2.
  tan() Trả lại tag.
  pow(m,n) Trả về lũy thừa n của m.
  3.4. Ví dụ
  <script>
   Math.round(4.3);
   Math.round(4.7);
   Math.ceil(4.6); 
   Math.floor(4.6);
   Math.pow(3,4);
   Math.random();
   Math.pow(3,4); 
   Math.abs(-4);
  </script>
  

  Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

  Học liệu
  2015 | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!
  0903979218
  Facebook
  Twitter
  Instagram
  Youtube
  Chat liền