1. Sửa dữ liệu

Trong quá trình xây dựng một website động thì việc sửa một mẫu tin trong một cơ sở dữ liệu nào đó, là công việc không thể thiếu, chính vì thế chúng ta cần nắm vững các bước để thực hiện tốt thao tác này.

Trên thực tế khi sửa một mẫu tin trong cơ sở dữ liệu chúng ta cần phải xét đến nhiều yếu tố: mẫu tin này có tồn tại hay không, dữ liệu mà chúng ta cần sửa có mối liên kết với dữ liệu trong bảng dữ liệu nào khác hay không, khi sửa dữ liệu có làm phá vỡ tính ràng buộc dữ liệu hay không,...

2. Qui trình

Để thực hiện thao tác sửa dữ liệu vào một bảng dữ liệu nào đó chúng ta cần phải thực hiện theo các bước cơ bản như sau:

 • - Bước 1: Kết nối đến mysql.
 • - Bước 2: Chọn cơ sở dữ liệu.
 • - Bước 3: Sửa dữ liệu.
 • - Bước 4: Đóng kết nối.

3. Sửa dữ liệu
3.1. Đặc tả

Giả sử chúng ta có một cơ sở dữ liệu để quản lý sinh viên có tên là qlsv, với lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu như sau:

Chúng ta cần thực hiện sửa dữ liệu trong bảng sinh viên với thông tin như sau:.

 • - Tên cơ sở dữ liệu: qlsv.
 • - Tên bảng: sinhvien.
 • - Câu lệnh sql: delete from sinhvien where masv= 'sv1000'

3.2. Sửa dữ liệu
 <?php
 $conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '123', 'qlsv');
 if (!$conn) {
  die('Không thể kết nối: ' . mysqli_error($conn));
  exit();
 }
 $sql = "update sinhvien set tensv='Xuyên' where masv= 'sv1000'";
 $kq = mysqli_query( $conn, $sql); 
 mysqli_close($conn);
?>

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
 • Phần mềm hỗ trợ: Không có
 • Sách tham khảo: Không có
 • Video hướng dẫn: Không có
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!