Sản phẩm cũ tặng

Liên hệ: T. Xuyên 0903979218
Stt Tên sản phẩm Cấp độ Số lượng còn Hình
1 Giáo trình thiết kế web Trung cấp, Cao đẳng 1 dfdfsd
2 Giáo trình php Trung cấp, Cao đẳng 1 dfdfsd
3 Giáo trình photoshop Trung cấp, Cao đẳng 1 dfdfsd
4 Giáo trình tin học Trung cấp, Cao đẳng 1 dfdfsd
5 Bài tập lập trình cơ sở dữ liệu Trung cấp, Cao đẳng 1 dfdfsd
6 Bài tập thực hành môn tin học Trung cấp, Cao đẳng 1 dfdfsd
7 Giáo trình cơ sở dữ liệu Trung cấp, Cao đẳng 1 dfdfsd
8 Bài giảng giáo dục chính trị Trung cấp 1 dfdfsd
9 Giáo trình hóa học 1 Trung cấp 1 dfdfsd
10 Giáo trình hóa học 2 Trung cấp 1 dfdfsd
11 Giáo trình illustrator Trung cấp, Cao đẳng 1 dfdfsd
12 Giáo trình kỹ thuật lập trình Trung cấp, Cao đẳng 1 dfdfsd
13 Giáo trình phần cứng và mạng máy tính Trung cấp 1 dfdfsd
14 Giáo trình pháp luật Trung cấp 1 dfdfsd
15 Giáo trình quốc phòng Trung cấp 1 dfdfsd
16 Giáo trình toán 1 Trung cấp 1 dfdfsd
17 Giáo trình toán 2 Trung cấp 1 dfdfsd
18 Giáo trình toán 3 Trung cấp 1 dfdfsd
19 Giáo trình toán 4 Trung cấp 1 dfdfsd
20 Giáo trình văn 1 Trung cấp 1 dfdfsd
21 Giáo trình văn 2 Trung cấp 1 dfdfsd
22 Giáo trình văn 3 Trung cấp 1 dfdfsd
23 Giáo trình vật lý 1 Trung cấp 1 dfdfsd
24 Giáo trình vật lý 2 Trung cấp 1 dfdfsd
25 Giáo trình vật lý 3 Trung cấp 1 dfdfsd
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!