Tin nóng
 1. Một số ứng dụng lý thuyết nhận dạng vào thực tế
 2. Cài đặt và thêm các extension cho VS Code
 3. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng các packages trong sublime text
 4. Hướng dẫn cài đặt Wamp Server
 5. Hướng dẫn cài đặt Sublime Text
 6. Thiết kế đồ họa - Cài đặt Photshop cs6
 7. Gỡ rối Dreamweaver Cs6
 8. Cài đặt Dreamweaver Cs6
 9. AI- Robot (Python) trả lời tự động
 10. Hướng dẫn tạo tài khoản Microsoft (Microsoft Account)
 11. Hướng dẫn tạo mã vạch - Barcode
 12. Hướng dẫn tạo mã QR - QR Code
 13. LTPHP - Cài đặt wamp server
 14. LTPHP - Ngôn ngữ php - Bài 1
 15. LTPHP - Ngôn ngữ php - Bài 2
 16. LTPHP - Mảng Trong Php
 17. LTPHP - Form Và Các Đối Tượng Thể Hiện
 18. LTPHP - Mysql
 19. LTPHP - Session
 20. LTPHP - Cookies
 21. LTPHP - Kết Hợp Php Và MySql - Bài 1
 22. LTPHP - Kết Hợp Php Và MySql - Bài 2
 23. LTPHP - Kết Hợp Php Và MySql - Bài 3
 24. LTPHP - Kết Hợp Php Và MySql - Bài 4
 25. LTPHP - Kết Hợp Php Và MySql - Bài 5
 26. LTPHP - Lập Trình Hướng Đối Tượng
 27. LTPHP - Tập Tin Trong Php
 28. LTPHP - Thư Mục Trong Php
 29. TKW - Tổng Quan Về Web
 30. TKW - Tổng Quan Về Html
 31. TKW - Thẻ Trong Html
 32. TKW - Table Trong Html
 33. TKW - Biểu Mẫu Trong Html
 34. TKW - Tổng Quan Về Css
 35. TKW - Các Dạng Bộ Chọn Cơ Bản
 36. TKW - Một Số Định Dạng Cơ Bản
 37. TKW - Mô Hình Hộp Trong Css
 38. TKW - Tổng Quan Javascript
 39. TKW - Xây Dựng Kịch Bản Bằng Javascript
 40. TKW - Hàm Trong Javascript
 41. TKW - Sự Kiện Trong Javascript
 42. TKW - Đối Tượng Trong Javascript Phần 1
 43. TKW - Đối Tượng Trong Javascript Phần 2
 44. TKW - Tổng Quan Về Jquey
 45. TKW - Các Bộ Chọn Trong Jquey
 46. TKW - Sự Kiện Trong Jquey
 47. TKW - Hiệu Ứng Trong Jquey
 48. TKW - Thao Tác Đối Tượng Trong Html Bằng Jquery
 49. TKW - Tổng Quan Về Bootstrap
 50. TKW - Mô Hình Lưới Trong Bootstrap
 51. TKW - Một Số Ứng Dụng Trong Bootstrap
 52. TKW - Chuyên đề về flex css
 53. TKW - Chuyên đề về font-awesome
 54. TKW - Khởi Tạo Dự Án Web Với Dreamweaver
 55. TKW - Các Kiểu Nhúng Css Vào Trang Web
 56. TKW - Hướng Dẫn Tạo Menu Phần 1
 57. TKW - Hướng Dẫn Tạo Menu Phần 2
 58. TKW - Hướng Dẫn Tạo Bố Cục Trang Web Phần 1
 59. TKW - Hướng Dẫn Tạo Bố Cục Trang Web Phần 2
 60. TKW - Các Kiểu Nhúng Javascript Vào Trang Web
 61. TKW - Kiểm Tra Dữ Liệu Trên Form Bằng Javascript Phần 1
 62. TKW - Kiểm Tra Dữ Liệu Trên Form Bằng Javascript Phần 2
 63. TKW - Phân Biệt Gửi Dữ Liệu Bằng Get Và Post Trong Form
 64. TKW - Xây Dựng Hàm Javascript Cho Hiệu Ứng 2 Chiều - Phần 1
 65. TKW - Xây Dựng Hàm Javascript Cho Hiệu Ứng 2 Chiều - Phần 2
 66. TKW - Nhúng JQuery Vào Trang Web
 67. TKW - Xây Dựng Chức Năng Back-to-Top Bằng Javascript
 68. TKW - Ứng Dụng Font-Awesome Để Xây Dựng Website
 69. TKW - Xây Dựng Chức Năng Accordion Bằng Javascript
 70. TKW - Xây Dựng Chức Năng Accordion Bằng Jquery
 71. TKW - Xây Dựng Chức Năng Back-To-Top Bằng Jquery
 72. TKW - Xây Dựng Chức Năng SlideShow Bằng Jquery
 73. TinHocVP - Hướng dẫn cài đặt Microsoft Office 2016
 74. TinHocVP - Hướng Dẫn Định Dạng Văn Bản Trong Microsoft Word
 75. TinHocVP - Hướng Dẫn Định Dạng Tab Trong Microsoft Word
 76. TinHocVP - Hướng Dẫn Sử Dụng WordArt Trong Microsoft Word
 77. TinHocVP - Hướng Dẫn Sử Dụng Hình Ảnh Trong Microsoft Word
 78. TinHocVP - Hướng Dẫn Sử Dụng Table Trong Microsoft Word #1
 79. TinHocVP - Hướng Dẫn Sử Dụng Table Trong Microsoft Word #2
 80. TinHocVP - Hướng Dẫn Định Dạng Bảng Tính Trong Microsoft Excel #1
 81. TinHocVP - Hướng Dẫn Định Dạng Bảng Tính Trong Microsoft Excel #2
 82. TinHocVP - Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm If Trong Microsoft Excel
 83. TinHocVP - Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Vlookup Trong Microsoft Excel
 84. TinHocVP - Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Hlookup Trong Microsoft Excel
 85. TinHocVP - Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm SumIf Trong Microsoft Excel
 86. TinHocVP - Hướng Dẫn Vẽ Đồ Thị Trong Microsoft Excel
 87. TinHocVP - Hướng Dẫn Rút Trích Dữ Liệu Trong Microsoft Excel
 88. TinHocVP - Hướng Dẫn Giải Đề Thi Excel - Đề 1- Phần 1
 89. TinHocVP - Hướng Dẫn Giải Đề Thi Excel - Đề 1- Phần 2
 90. TinHocVP - Hướng Dẫn Giải Đề Thi Excel - Đề 1- Phần 3
 91. TinHocVP - Thử Thách Xây Dựng Trò Chơi Đoán Nhạc Trong PowerPoint
 92. SQLServer - Hướng dẫn cài đặt Sql Server 2016
 93. SQLServer - Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu trong Sql Server
 94. SQLServer - Hướng dẫn xử lý lỗi tạo diagram trong Sql Server
 95. SQLServer - Hướng dẫn Attach và Detach trong Sql Server
 96. SQLServer - Hướng dẫn chuyển cơ sở dữ liệu sang file script trong Sql Server
 97. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2015 Enterprise
 98. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2019
 99. LTC# - Khởi Tạo Dự Án Dạng Console Trong Visual Studio
 100. LTC# - Tính Tổng Giá Trị Các Phần Tử Trong Mảng Bằng C#
 101. LTC# - Các Điều Khiển Trong Visual Studio
 102. LTC# - Hướng Dẫn Tạo Biểu Mẫu Trong Visual Studio
 103. LTC# - Hướng Dẫn Tạo Form Chọn Món Ăn Trong Visual Studio
 104. LTC# - Hướng Dẫn Tạo Trò Chơi Lắc Bầu Cua Trong Visual Studio #1
 105. LTC# - Hướng Dẫn Tạo Trò Chơi Lắc Bầu Cua Trong Visual Studio #2
 106. LTC# - Hướng Dẫn Tạo Các Điều Khiển Cơ Bản Trong Visual Studio #1
 107. LTC# - Hướng Dẫn Tạo Các Điều Khiển Cơ Bản Trong Visual Studio #2
 108. LTC# - Ứng Dụng Listview Xây Dựng Form Thêm Sinh Viên Trong Visual Studio #1
 109. LTC# - Ứng Dụng Listview Xây Dựng Form Thêm Sinh Viên Trong Visual Studio #2
 110. LTC# - Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Khiển Timer Trong Visual Studio #1
 111. LTC# - Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Khiển Timer Trong Visual Studio #2
 112. LTC# - Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Khiển Color Dialog Trong Visual Studio
 113. LTC# - Ứng Dụng DataGridView Tạo Biểu Mẫu Thêm Nhân Viên Trong Visual Studio - Phần 1
 114. LTC# - Ứng Dụng DataGridView Tạo Biểu Mẫu Thêm Nhân Viên Trong Visual Studio - Phần 2
 115. LTC# - Ứng Dụng TreeView Tạo Biểu Mẫu Thêm Nhân Viên Trong Visual Studio - Phần 1
 116. LTC# - Ứng Dụng TreeView Tạo Biểu Mẫu Thêm Nhân Viên Trong Visual Studio - Phần 2
 117. LTC# - Ứng Dụng TreeView Tạo Biểu Mẫu Thêm Nhân Viên Trong Visual Studio - Phần 3
 118. LTC# - Hướng Dẫn Lập Trình Truy Vấn Dữ Liệu Từ Sql Server Bằng Ngôn Ngữ C#
 119. LTC# - Hướng Dẫn Lập Trình Thêm Dữ Liệu Vào Sql Server Bằng Ngôn Ngữ C#
 120. LTC# - Hướng Dẫn Lập Trình Sửa Dữ Liệu Trong Sql Server Bằng Ngôn Ngữ C#
 121. LTC# - Hướng Dẫn Lập Trình Xóa Dữ Liệu Trong Sql Server Bằng Ngôn Ngữ C#
 122. LTC# - Thử Thách Giải Quyết Phân Quyền Trong C# (Dạng 1)
 123. LTC# - Thử Thách Lập Trình Thêm Dữ Liệu Vào Sql Server Bằng C#
 124. LTC# - Thử Thách Lập Trình Xóa Dữ Liệu Vào Sql Server Bằng C#
 125. LTC# - Thử Thách Lập Trình Cập Nhật Dữ Liệu Vào Sql Server Bằng C#
 126. LTC# - Thử Thách Lập Trình Tạo Mã BarCode Bằng C#
 127. LTC# - Thử Thách Lập Trình Tạo Mã QR Bằng C#
 128. LTJava - Giải Bài Tập Tính Tổng S=1+2+..+10 Bằng Java
 129. LTJava - Giải Phương Trình AX+B=0 Bằng Java
 130. LTJava - Giải Phương Trình Bậc Hai AX^2 + BX + C = 0 Bằng Java
 131. LTJava - Giải Bài Tập Tính Tổng S=1+2+..+n Bằng Java
 132. LTJava - Giải Bài Tập Tính Tổng S=1/1+1/2+..+1/n Bằng Java
 133. LTJava - Lập Trình Xây Dựng Máy Tính Dạng Awt Thuần Code Bằng Java
 134. LTJava - Lập Trình Xây Dựng Máy Tính Với Swing Bằng Java.
 135. ASPNET - Hướng dẫn tạo giao diện trang web trong Asp.Net
 136. ASPNET - Hướng dẫn truy vấn dữ liệu từ sql server trong Asp.Net
 137. ASPNET - Hướng dẫn thêm dữ liệu vào sql server trong Asp.Net
 138. ASPNET - Hướng dẫn xóa dữ liệu từ sql server trong Asp.Net
 139. ThuThuat - Hướng Dẫn Sử Dụng ChatGPT Với Tài Khoản Chia Sẻ
Mục Tiêu

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên có thể nắm vững được kiến thức cũng như sử dụng thành thạo các công cụ chuyên dụng trong các ngành như: công nghệ thông tin, đồ họa, kiến trúc, ... để sinh viên khi ra trường có thể thích nghi với công việc thuộc chuyên ngành đã được đào tạo tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chúng tôi là tập thể các giảng viên hiện đang công tác tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Tp.Hcm đứng đầu là Thầy ThS.Trần Vĩnh Xuyên đã quyết định cùng nhau thành lập Website Bổ trợ kiến thức cho sinh viên.

Động Lực

Sau nhiều năm tham gia giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học tập thể giảng viên chúng tôi đã rút ra một nhận định: "Sinh viên chúng ta rất chịu khó, năng động, sáng tạo, nhưng phần lớn lại có những hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Trên thực tế rõ ràng là các bạn đã nhận thức được rằng để có thể làm việc tốt khi ra trường, thì cần phải có kiến thức và sử dụng thành thạo một số công cụ hỗ trợ cho chuyên ngành đang học. Nhưng chi phí bỏ ra để có thể đăng ký học các lớp ấy thì lại vượt quá khả năng cho phép.

Chúng tôi lắng nghe và thực sự thông cảm đến nổi lòng của các bạn. Chúng tôi quyết định mở các lớp chuyên đề để hỗ trợ các bạn.

Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!