1. Giới thiệu

Việc xử lý file trong php rất quan trọng vì trong các ứng dụng thực tế ta hay dùng file để lưu trữ dữ cache cho website hoặc là lưu trữ một thứ gì đó để cho nhằm giúp ứng dụng chạy nhanh hơn.

2. Một số chế độ thao tác

Khi cần thao tác lên một file, chúng ta cần phải khai báo trước cho chương trình biết là chúng ta mở file để nhằm mục đích: đọc, ghi, đọc và ghi, ... để chương trình biết để hỗ trợ hiệu quả cho chúng ta khi thao tác.

Chế độ Diễn giải
r Mở file dưới dạng Read-only
r+ Mở file dưới dạng Read-Write
w Mở file dưới dạng Write-only
w+ Mở file dưới dạng Write-Read. Nếu file này tồn tại, nội dung sẽ bị xóa, nếu file không tồn tại chúng sẽ được tạo ra
a Mở file dưới dạng Append. Ghi dữ liệu từ phần cuối file trở đi, trong trường hợp file không tồn tại chúng sẽ được tạo ra
a+ Mở file dưới dạng Append. Ghi dữ liệu từ đầu file trở đi, trong trường hợp file không tồn tại chúng sẽ được tạo ra
3. Mở tập tin

Trong php để thao tác lên một tập tin chúng ta cần phải mở tập tin và khai báo chế độ mở tập tin ra để làm gì.

Cú pháp:

 <?php 
 fopen(string $filename, string $mode);
 ?>

Trong đó:

 • - $filename: là đường dẫn tới file xử lý.
 • - $mode: là quyền cho phép thao tác trên file.
 • - Trả về true: thành công.
 • - Trả về flase: và một lỗi là thất bại.

Ví dụ

 <?php 
 $file = @fopen('demo.txt', 'r');
 if (!$file)
  echo "Mở file không thành công";
 else
  echo "Mở file thành công";
 ?>
4. Kiểm tra kết thúc file

Hàm feof dùng để kiểm tra xem đã đến điểm kết thúc (end of file - EOF) của tập tin hay chưa. Nếu đã đến điểm kết thúc của tập tin thì nó sẽ trả về giá trị true, còn chưa thì trả về false.

Cú pháp:

 <?php 
 feof( $handle); 
 ?>

Trong đó:

 • - $handle: là file đang xử lý.
 • - Trả về true: đến điểm kết thúc.
 • - Trả về flase: chưa đến điểm kết thúc.

Ví dụ

 <?php 
 $file = fopen("demo.txt","r");
 while(!feof($file)){
  echo fgetc($file) . "
"; if(feof($file)){ echo "Đã tới điểm kết thúc của tập tin !"; } } fclose($file); ?>
5. Đóng tập tin

Trong khi lập trình chúng ta phải luôn luôn nhớ cho mình quy chế open-closed nghĩa là mở thì phải đóng và trong file cũng thế. Trong PHP chúng ta có thể dùng hàm fclose để đóng file.

Cú pháp:

 <?php 
 fclose($handle); 
 ?>

Trong đó:

 • - fclose: tên hàm.
 • - $handle: file cần đóng.

Ví dụ

 <?php 
 $fp = @fopen('demo.txt', "w");
 if (!$fp) {
  echo 'Mở file không thành công';
 }
 else
 {
  $data = 'Thầy Trần Vĩnh Xuyên xin chào!';
  fwrite($fp, $data);
  fclose($fp);
 }
 ?>
6. Duyệt file

Trong khi lập trình chúng ta thường có nhu cầu duyệt toàn bộ tập tin để lấy thông tin. Đây là một thao tác mẫu cơ bản để có thể duyệt tập tin.

Ví dụ

 <?php 
 $fp = @fopen('demo.txt', "r");
 if (!$fp) {
  echo 'Mở file không thành công';
 }
 else
 {
  while(!feof($fp))
  {
  echo fgetc($fp);
  echo "<br/>";
  }
 }
 fclose($fp);
 ?>

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
 • Phần mềm hỗ trợ: Không có
 • Sách tham khảo: Không có
 • Video hướng dẫn: Không có
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!