1. Sự kiện trong javascript
1.1. Giới thiệu

JavaScript là ngôn ngữ định hướng sự kiện, nghĩa là sẽ phản ứng trước các sự kiện như nhấn chuột, chuột ngang qua, nhấn phím, . . .

Chương trình xử lý sự kiện (Event handler) là 1 đoạn mã hay 1 hàm được thực hiện để phản ứng trước 1 sự kiện được xác định là một thuộc tính của một thẻ HTML.

1.2. Cú pháp
<ten_the ten_su_kien ="ma_lenh">

Trong đó:

 • - ten_the: tên của thẻ cần gán sự kiện.
 • - ten_su_kien: tên sự kiện
 • - ma_lenh: mã lệnh javascript

Ví dụ:

<marquee 
 onmouseover="stop();"
 onmouseout="start();">
 Thầy Trần Vĩnh Xuyên!
</marquee>
1.3. Ứng dụng

Giả sử chúng ta cần xây dựng form đăng nhập có giao diện và các đối tượng tương ứng như hình bên dưới. Khi biểu mẫu phát sinh sự kiện submit thì thông tin sẽ được kiểm tra trước khi gửi dữ liệu đi.

Xây dựng hàm kiểm tra thông tin trên biểu mẫu trước khi gửi dữ liệu đi.

<script> 
function Kiemtra()
{
 if(document.frmDangnhap
  .txtTen.value=="")
 {			
 alert("Nhập tên!");   
 return false;
 }
 if(document.frmDangnhap
  .txtMatkhau.value=="")
 {   
 alert("Nhập mật khẩu!");   
 return false;
 }
 return true;		
}
</script>

Nhúng hàm javascript Kiemtra vào đối tượng để kiểm tra thông tin, thông qua sự kiện onsubmit.

<form name="frmDangnhap"
 onsubmit="return Kiemtra();">
 ...
</form>
2. Một số sự kiện cơ bản
2.1. Giới thiệu

Trong javascript, đã được xây dựng sẵn các sự kiện cơ bản để người dùng có thể sử dụng như:

2.2. Sự kiện chung
Sự kiện Ý nghĩa
onBlur Xảy ra khi đối tượng bị mất hiện hành.
onClick Xảy ra khi người dùng nhấn vào đối tượng.
onChange Xảy ra khi giá trị của thành phần được chọn thay đổi
onFocus Xảy ra khi đối tượng được hiện hành.
onLoad Xảy ra đối tượng được tải lên.
onMouseOver Xảy ra khi trỏ chuột ngang qua.
onSelect Xảy ra khi người sử dụng lựa chọn một trường nhập dữ liệu trên form.
onSubmit Xảy ra khi người dùng gửi form.
onUnLoad Xảy ra khi người dùng đóng một trang
2.3. Sự kiện theo đối tượng
Đối tượng Các sự kiện
Selection list onBlur, onChange, onFocus
Text onBlur, onChange, onFocus, onSelect
Textarea onBlur, onChange, onFocus, onSelect
Button onClick
Checkbox onClick
Radio button onClick
Hypertext link onClick, onMouseOver, onMouseOut
Reset button onClick
Submit button onClick
Document onLoad, onUnload, onError
Window onLoad, onUnload, onBlur, onFocus
Form onSubmit, onReset
Image onLoad, onError, onAbort

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!