Ltphp - Lập Trình Hướng Đối Tượng

1. Giới thiệu

Lập trình hướng đối tượng hay còn gọi là OOP (viết tắt của Object Oriented Programming) là một phương pháp lập trình dựa trên khái niệm về lớp và đối tượng.

Hiện nay đây là một trong những kỹ thuật lập trình rất quan trọng và sử dụng nhiều hiện nay. Lập trình theo hướng đối tượng sẽ giúp code dễ quản lý, tái sử dụng được và dễ bảo trì.

Điểm nổi bậc của lập trình hướng đối tượng là việc chúng ta mô hình hóa các dữ liệu thành các lớp đối tượng. Lớp đối tượng là vấn đề cốt lõi trong lập trình hướng đối tượng.

2. Lớp đối tượng

Lớp (class) dùng để mô tả một phần hoặc toàn phần của một đối tượng (nhưng không phải đối tượng).

Cú pháp:

 <?php 
 class tenLop
 {
  //mã lệnh
 }
 ?>

Ý nghĩa:

 • - class: khai báo lớp đối tượng./li>
 • - tenLop: là tên của lớp đối tượng.

Ví dụ:

 <?php 
 class NhanVien
 {
  //mã lệnh
 }	
 ?>
3. Thuộc tính

Thuộc tính (properties) là một trong số các thành phần cơ bản trong class. Nó dùng để biểu diễn các thuộc tính mà chúng ta quan tâm trong lớp đối tượng đó. Ví dụ như lớp con người sẽ có các thuộc tính như mắt, mũi, chân, tay,...

Cú pháp:

 <?php 
 class tenLop
 {
  //Khai báo thuộc tính
  tầm_vực $tên_thuộc_tính;
 }
 ?>

Ý nghĩa:

 • - class: khai báo lớp đối tượng./li>
 • - tenLop: là tên của lớp đối tượng.
 • - tầm_vực: phạm vi của thuộc tính.
 • - tên_thuộc_tính: là tên thuộc tính.

Ví dụ:

 <?php 
 class NhanVien
 {
  //Khai báo thuộc tính
  private $manv;
  private $tennv;
  private $namsinh;
 }	
 ?>
4. Phương thức

Phương thức trong class là các hành động hành vi của class đó. Và nó khá giống với hàm ở trong phương pháp lập trình hướng thủ tục.

Cú pháp:

 <?php 
 class tenLop
 {
  //Khai báo phương thức
  tầm_vực function tenPhuongThuc()
  {
   //mã lệnh
  }
 }
 ?>

Ý nghĩa:

 • - class: khai báo lớp đối tượng./li>
 • - tenLop: là tên của lớp đối tượng.
 • - tenPhuongThuc: tên phương thức trong class.

Ví dụ:

 <?php 
 class NhanVien
 {
  //Khai báo thuộc tính
  private $manv;
  private $tennv;
  private $namsinh;

  //Khai báo phương thức
  public function LayMaNV(){
   return $this->manv;
  }

  public function GanMaNV($mManv)
  {
   $this->manv = $mManv;
  }

  public function GanTenNV($mTen)
  {
   $this->tennv = $mTen;
  }

  public function LayTenNV() {
   return $this->tennv;
  }

  public function GanNamSinhNV($mNamsinh)
  {
   $this->tuoi = $mNamsinh;
  }

  public function LayNamSinhNV() {
   return $this->namsinh;
  } 
}
 ?>

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
 • Phần mềm hỗ trợ: Không có
 • Sách tham khảo: Không có
 • Video hướng dẫn: Không có
2015 | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!
0903979218
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Chat liền